Normes Subsidiaries (NNSS)

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL I: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE FIXEN L'APROFITAMENT 29/05/2015 Article 1Coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la     1. És el factor que fixa superfície màxima de sostre edificable... CAPITOL I, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL I: DEFINICIÓ D'USOS 29/05/2015 Article 39 Classe dels usos     A efectes d'aquest Planejament i del que es desplegui, s'estableixen les següents classes d'... CAPITOL I, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL II: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REFERITS AL SÒL EDIFICABLE 29/05/2015 Article 7Parcel·la urbana     1. És tota porció de sòl urbà, edificable, l'objectiu de la qual és individualitzar l'... CAPITOL II, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL II: NORMES SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS 29/05/2015 Article 61 Àmbit d'aplicació     1. Dintre del terme municipal de l'Aleixar s'estableixen les Normes següents sobre els... CAPITOL II, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL III: PARÀMETRES REFERITS AL CARRER 29/05/2015 Article 10 Alineació del carrer o vial     És la línia en planta que estableix al llarg dels carrers els límits entre el... CAPITOL III, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL III: RISC D'INCENDI I EXPLOSIÓ 29/05/2015 Article 66 Definicions, notacions i unitats     1. D'aquestes Normes adopten les definicions, notacions i unitats que... CAPITOL III, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL IV: INTERVENCIÓ DE LES OBRES I ACTIVITATS 29/05/2015 Article 69 Actes subjectes a llicència      1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes als quals es... CAPITOL IV, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL IV: PARÀMETRES REFERITS A L'EDIFICI 29/05/2015 Article 12 Edificació principal i edificació auxiliar     1. Edificació principal: Part del conjunt que conté l'habitatge o... CAPITOL IV, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL V: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REFEREIXEN AL CARRER 29/05/2015 Article 23 Planta baixa d'un edifici referida al carrer     1. És aquella el paviment de la qual està situat entre 0,6... CAPITOL V, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL VI: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REQUEREIXEN A L'ILLA 29/05/2015 Article 29 Profunditat edificable, alineació interior d'illa i fons de parcel·la     1. La profunditat edificable és la... CAPITOL VI, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL VII: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REFEREIXEN A LA PARCEL·LA 29/05/2015 Article 31 Regles per a determinar l'ocupació màxima de parcel·la     1. L'ocupació màxima de parcel·la s'amidarà per la... CAPITOL VII, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 29/05/2015 Article 84 Definició i objecte de les Normes Subsidiàries     1. Les Normes Subsidiàries constitueixen l'instrument d'... TITOL I, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 29/05/2015 Article 89 Règim urbanístic del sòl     El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò que s'ha previst a l'article 104 de la... TITOL II, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
TÍTOL III: DESPLEGAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 29/05/2015 CAPÍTOL I. EL PLANEJAMENT DERIVAT  Article 92 Normes relatives al planejament derivat     1. Amb l'objecte de completar les... TITOL III, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
TÍTOL IV: REGULACIÓ DELS USOS I INTENSITATS ALS SISTEMES I ZONES 29/05/2015 CAPÍTOL I. SISTEMES Article 99 Sistemes de comunicacions viàries.  Clau C       1. Formen el sistema de comunicacions totes... TITOL IV, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal