CAPÍTOL I: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE FIXEN L'APROFITAMENT

Article 1
Coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la
     1. És el factor que fixa superfície màxima de sostre edificable d'una parcel·la en relació a la seva superfície.
     2. Aquest concepte es correspon amb el d'intensitat neta d'edificació que estableix el text refós de les Lleis urbanístiques de Catalunya.
     3. Les unitats d'aquest coeficient vénen donades en metres quadrats de sostre edificable dividit per metres quadrats de sòl.
 
Article 2 
Coeficient d'edificabilitat bruta o zonal
     1. És el factor que fixa la superfície màxima de sostre edificable d'un sector en relació a la seva superfície, inclosos els sistemes a cedir.
     2. Aquest concepte es correspon amb el d'intensitat zonal que estableix el text refós de les Lleis urbanístiques de Catalunya.
     3. Les unitats d'aquest coeficient vénen donades en metres quadrats de sostre edificable dividit per metres quadrats de sòl.
 
Article 3 
Coeficient de volum edificable brut o zonal i net o de parcel·la
     1. Es correspon amb els conceptes indicats als articles anteriors, si bé el factor relaciona el volum edificable amb el sòl, en lloc del sostre edificable amb el sòl.
     2. Les unitats d'aquests coeficients vénen donades en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl.
 
Article 4 
Coeficient d'edificabilitat complementari brut o zonal i net o de parcel·la
     1. Són els factors que fixen la superfície màxima de sostre edificable en relació a una superfície de sòl edificable, neta o bruta, que únicament es pot dedicar als usos concrets que s'assenyalen a cada zona.
     2. Els coeficients d'edificabilitat complementaris no podran augmentar el nombre d'habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de densitat d'habitatge per parcel·la o zona (segons definició dels articles: 5 i 6).
     3. Aquests conceptes es corresponen amb el de coeficient d'edificabilitat complementària que estableix el text refós de les Lleis urbanístiques de Catalunya i, per tant, no computarà als efectes del càlcul de cessions obligatòries del planejament. 
 
Article 5 
Densitat màxima d'habitatges zonal o bruta
     1. És el coeficient que fixa el nombre màxim d'habitatges d'un sector en relació a la superfície, inclosos els sistemes a cedir.
     2. Aquest concepte es correspon amb el de densitat màxima d'habitatges que estableix el text refós de les Lleis urbanístiques de Catalunya. 
     3. Les unitats vénen donades en nombre d'habitatges per hectàrea de sòl.
 
Article 6 
Densitat màxima d'habitatges per parcel·la o neta
     1. És el coeficient que fixa el nombre màxim d'habitatges d'una parcel·la en relació a la seva superfície.
     2. Les unitats vénen donades en metres quadrats de parcel·la necessaris per a poder edificar un habitatge. 

            3. Quan aquest coeficient no es defineix explícitament, caldrà deduir-lo del de la densitat màxima d'habitatges zonal o bruta.
Menu

Menú principal