CAPÍTOL III: PARÀMETRES REFERITS AL CARRER

Article 10 
Alineació del carrer o vial
     És la línia en planta que estableix al llarg dels carrers els límits entre el sistema de comunicacions i les parcel·les urbanes.
 
Article 11 
Rasant del carrer o vial
    Línia que fixa l'altimetria de l'eix del carrer en tot el seu recorregut.

Menu

Menú principal