TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 89 
Règim urbanístic del sòl
     El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò que s'ha previst a l'article 104 de la refosa de textos legals i a l'article 93 del Reglament de planejament, es defineix a través de:
     a) La classificació del sòl, la qual estableix com s'exerciran les facultats del dret de propietat assenyalades en aquestes Normes i en els plans que les despleguin.
     b) La qualificació urbanística del sòl, la qual estableix els usos i intensitats permesos a cada zona.
 
Article 90 
Classificació del sòl
     1. El territori ordenat per aquestes Normes Subsidiàries es classifica, a efectes de règim jurídic del sòl, en urbà i no urbanitzable. Aquesta classificació queda grafiada en els plànols de "divisió del sòl".
     2. El sòl urbà comprèn aquelles parts del terme municipal amb la urbanització i edificació consolidada a que per proximitat i necessitat de completar la trama urbana fan prioritària una actuació urbanitzadora i aquelles altres parts en què s'està desplegant el procés d'urbanització.
     3. El sòl urbà en desplegament comprèn aquelles parts del terme municipal que estan en procés d'execució, però els manca la formalització de les cessions de sòls o l'acabament de la urbanització.
     4. El sòl no urbanitzable comprèn aquelles parts del terme municipal que per llurs valors agrícoles, paisatgístics, etc. o per no ésser aptes per a l'edificació, no es preveu que s'urbanitzin ni que s'edifiquin en el període de vigència de les Normes Subsidiàries.
 
Article 91  
Qualificació del Sòl
     1. Segons l'ús i l'ordre de l'edificació, el territori municipal queda qualificat en sistemes i zones.
     2. La qualificació del sòl ve grafiada en els plànols de "zonificació del sòl" (plànols P-2 i P-3).
     3. Els sistemes són aquells sòls que tenen per funció estructurar el territori.
     4. Els sistemes previstos en aquestes Normes Subsidiàries són:
  - Sistemes de comunicacions     (C)
  - Sistema d'espais lliures           (V) 
  - Sistemes d'equipaments           (EQ)
  - Sistemes de serveis tècnics     (T)
  - Sistema de protecció                 (P)
     5. Les zones són aquells sòls classificats de sòl urbà aptes per actuar els particulars, ordenats segons l'ús i la classe i el tipus d'edificació permesa.
     6. Les zones previstes en aquestes Normes Subsidiàries són:
     Cases del nucli antic (NA)
     Cases de l'eixample    (E)
     Cases en renglera       (VR) 
     Ciutat jardí               (CJ) 
     Edifici protegit            (Ep)
     Indústria existent         (IE)
     Verd privat                  (VP)

Menu

Menú principal