CAPÍTOL III: RISC D'INCENDI I EXPLOSIÓ

Article 66 
Definicions, notacions i unitats
     1. D'aquestes Normes adopten les definicions, notacions i unitats que figuren a la Norma bàsica de l'edificació "condicions de protecció contra incendis als edificis" ( NBE-CPI-96 ) i el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis.
 
Article 67 
Objecte i àmbit d'aplicació
     1. La present regulació del risc d'incendi i explosió estableix les condicions de prevenció i protecció que ha de reunir l'emplaçament dels locals i les activitats respecte a les edificacions veïnes, amb la finalitat de, en cas què s'iniciï un incendi o es produeixi una explosió en una d’aquestes activitats, limitar la possibilitat que els seus efectes sobrepassin els límits de la propietat afectant els veïns.
     2. Aquelles activitats que no puguin ser tipificades com a industrials però que pel seu risc d'incendi i/o explosió comportin perillositat, podran ser regulades per aquesta normativa sempre que així ho requereixi l'Ajuntament.
 
Article 68 
Condicions de risc d'incendi i explosió exigibles a activitats existents, en tràmit o de nova implantació
     1. Les condicions de risc d'incendi i explosió exigibles a tota activitat hauran de complir el que estableixen les següents disposicions:
 - "Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas".
 - NBE - CPI - 96 
- Reglament sobre refineries de petroli i parc d’emmagatzematge de productes petrolífers.
- Reglament per a la utilització de productes petrolífers per a calefacció i d'altres usos no industrials.
 - Reial Decret sobre emmagatzematge de productes químics.
- Reglament de recipients a pressió.

Menu

Menú principal