CAPÍTOL II: NORMES SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS

Article 61 
Àmbit d'aplicació
     1. Dintre del terme municipal de l'Aleixar s'estableixen les Normes següents sobre els sorolls i vibracions màximes exigibles a cada zona.
     2. Queden sotmesos al compliment i l'observància d'aquestes Normes sobre sorolls i vibracions tots els establiments i les activitats industrials, comercials i administratives o liberals tant públiques com privades.
 
Article 63 
Definicions, notacions i unitats
     Per a aquests articles s'adopten les definicions, notacions i unitats que figuren a la Norma bàsica de l'edificació, "condicions acústiques en els edificis", publicada pel ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, segons el Reial Decret 1909/1981, de 24 de juliol, al BOE núm. 214, de 7 de desembre de 1981, i en les successives ampliacions o modificacions que en el futur s'estableixin pels organismes competents.
     Per a la correcta interpretació dels termes acústics no inclosos, es recorrerà al significat que apareix a les normes UNE i en el seu defecte a les normes ISO.
 
Article 64 
Directrius generals
     1. En els projectes de nova instal·lació i en els d'ampliacions o modificacions d'importància, es consideraran les molèsties per efectes indirectes de soroll que aquests projectes puguin ocasionar a les rodalies de la seva implantació, amb l'objecte de proposar les solucions adients per a evitar-les o disminuir-les, o bé per a instal·lar-les en llocs més idonis.
     Tals situacions comprenen, però no limitant, a:
     - Activitats que generen trànsit elevat de vehicles a zones d'elevada densitat de població o amb carrers estrets, de difícil maniobra i/o amb pocs espais d'aparcament, com magatzems, locals públics i especialment discoteques.
     - Activitats que requereixen operacions de càrrega i descàrrega durant les hores nocturnes definides com a tals en aquest capítol.
     - Activitats que requereixen un funcionament nocturn d'instal·lacions auxiliars: cambres frigorífiques, centres amb ordinadors, instal·lacions sanitàries.
     2. En els edificis amb ús mixt de vivenda i altres activitats, i en locals contigus a edificis de vivenda o de residència, s'accentuaran les mesures preventives en la concepció, disseny i muntatge d'antivibratoris i de sistemes de reducció de sorolls d'impacte, especialment si el sòl del local emissor està constituït per un forjat, és a dir, si existeixen altres dependències sota d’aquest com soterranis, garatges, etc.
     3. En els edificis amb ús mixt de vivenda i altres activitats i en locals contigus a edificis de vivenda o de residència s'accentuaran les mesures preventives en la concepció, disseny i muntatge de les instal·lacions, canonades i conductes de climatització, ventilació i transport interior perquè aquestes no siguin causa de molèsties per sorolls i vibracions.
 
Article 65  
Condicions d'emissió sonora i vibracions exigibles a activitats existents, en tràmit o de nova implantació
     1. Les condicions d'emissió i vibracions exigibles està regulada pel "Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas" i tota activitat haurà de complir el que s’hi disposa.

Menu

Menú principal