CAPÍTOL II: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REFERITS AL SÒL EDIFICABLE

Article 7
Parcel·la urbana
     1. És tota porció de sòl urbà, edificable, l'objectiu de la qual és individualitzar l'edificació per unitats constructives.
     2. Les parcel·les mínimes, definides a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer constar al Registre de la Propietat.
 
Article 8  
Solar
     Parcel·la urbana que per reunir les condicions de superfície i urbanització establertes en aquestes Normes Subsidiàries és apta per a ésser edificada immediatament.
 
Article 9 
Front de parcel·la
            Partió o llindar de la parcel·la que dóna al carrer.

Menu

Menú principal