NORMES URBANISTIQUES

Títol Calendari Resum Etiquetes
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 29/05/2015 Article 84 Definició i objecte de les Normes Subsidiàries     1. Les Normes Subsidiàries constitueixen l'instrument d'... TITOL I, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 29/05/2015 Article 89 Règim urbanístic del sòl     El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò que s'ha previst a l'article 104 de la... TITOL II, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
TÍTOL III: DESPLEGAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 29/05/2015 CAPÍTOL I. EL PLANEJAMENT DERIVAT  Article 92 Normes relatives al planejament derivat     1. Amb l'objecte de completar les... TITOL III, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
TÍTOL IV: REGULACIÓ DELS USOS I INTENSITATS ALS SISTEMES I ZONES 29/05/2015 CAPÍTOL I. SISTEMES Article 99 Sistemes de comunicacions viàries.  Clau C       1. Formen el sistema de comunicacions totes... TITOL IV, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal