Ordenances Fiscals

 

 Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles 

 


 Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 


 Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 


 Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques 

 


 ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 


 Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics 

 


 Ordenança fiscal núm. 7 taxa pel servei de clavegueram 

 


 Ordenança fiscal núm. 8 taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 

 


 Ordenança fiscal núm. 9 taxa pel subministrament d'aigua 

 


 Ordenança fiscal núm. 10 taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena 

 


 Ordenança fiscal núm. 11 taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 

 


 ordenança fiscal núm. 12 taxa per expedició de documents administratius 

 


 ordenança fiscal núm. 13 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 

 


 Ordenança fiscal núm. 14 taxa per llicències urbanístiques 

 


 Ordenança fiscal núm. 15 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

 


 Ordenança fiscal núm. 16 taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

 Ordenança fiscal núm. 17 taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 

 


 Ordenança fiscal núm. 18 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions analògiques 

 Ordenança fiscal núm. 18 


 Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública 

 Ordenança fiscal núm. 19 


 Ordenança fiscal núm. 20 taxa per aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb una finalitat lucrativa 

 Ordenança fiscal núm. 20 


 Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa de llicències de taxi 

 Ordenança fiscal núm. 21 


Menu

Menú principal