DISPOSICONS TRANSITÒRIES

Disposició Transitòria Primera
     Les construccions emparades per llicència municipal, el volum de les quals resulti disconforme amb les condicions d'edificació d'aplicació a les noves construccions segons aquestes Normes, no resultaran fora d'ordenació en el terme i aspectes regulats per la legislació vigent.
     En aquestes edificacions es permetran les obres de millora, estabilitat, higiene i reestructuració.
     Les construccions que resultin afectades per previsions de vialitat, jardins, places, dotacions i equipaments, s'exclouen d'aquest règim de "volum disconforme" i es troben incloses en les condicions de "fora d'ordenació" establertes a la Llei, per dificultar l'execució dels objectius públics de les Normes Subsidiàries.
 
Disposició Transitòria Segona
     Les llicències concedides amb anterioritat a l'aprovació definitiva d'aquestes Normes Subsidiàries tindran la validesa determinada per la pròpia llicència amb un màxim de dues pròrrogues d'un any cada una. Les llicències concedides a partir de l'aprovació definitiva d'aquestes Normes Subsidiàries es regularan per aquesta normativa i els annexos normatius que l'acompanyen. 
 
Disposició Transitòria Tercera
     Pel que fa a les edificacions, arbres i espais existents en sòl rústec, caldrà considerar protegits els inclosos en l'annex de catàleg en els apartats A i B pel que fa a les edificacions, en l'apartat C pels arbres monumentals i en l'apartat D pels espais d'interès natural.
 
Disposició Transitòria Quarta
     La present normativa no preveu cap zona qualificada com apta per urbanitzar, ja sigui per ús industrial o per ciutat jardí, al no existir demanda d'aquest tipus de sòl. D'existir una proposta vàlida i viable, després d'aprovades les presents Normes Subsidiàries, que mereixi el vist i plau de l'Ajuntament, i prèvia consulta a la Comissió Provincial d'Urbanisme, es tramitarà la corresponent modificació puntual de Normes qualificant el sòl d'urbanitzable amb els següents paràmetres:
- Zona Industrial Clau I  
  - La seva situació estarà a peu de carretera, preferiblement al sud del casc urbà.
  - Edificabilitat 1 m2/m2 parcel·la neta.
  - Ocupació màxima 80% parcel·la neta.
  - Alçada màxima 7,5 mts.
  - Tipus edificatori indústria entre mitgeres

Subscriure a
Menu

Menú principal