CAPÍTOL I: DEFINICIÓ D'USOS

Article 39 
Classe dels usos
     A efectes d'aquest Planejament i del que es desplegui, s'estableixen les següents classes d'usos:
1.1.   Usos permesos
1.2.   Usos prohibits
2.1.   Usos públics
2.2.   Usos privats
2.3.   Usos col·lectius
3.1.   Ús d'habitatge
3.2.   Ús hoteler  
3.3.   Ús comercial
3.4.   Ús d'oficines
3.5.   Ús de magatzem
3.6.   Ús industrial
3.7.   Ús sanitari
3.8.   Ús socio-cultural
3.9.   Ús docent
3.10.  Ús de restauració i espectacles
3.11.  Ús recreatiu
3.12.  Ús esportiu
3.13.  Ús agrícola
3.14.  Ús pecuari
3.15.  Ús forestal
3.16.  Ús d'activitats extractives
3.17.  Possibles acampades o colònies
3.18.  Ús de garatge i aparcament
 
Article 40 
Usos permesos
     1. Són usos permesos els expressament admesos a la regulació de zona o subzona.
     2. Per a ser admesos, determinats usos requereixen certes limitacions o imposen la necessitat d'una regulació especial de l'entorn.
     Aquests usos són els següents:
     a) Usos compatibles
     b) Usos condicionants
     c) Usos condicionats
     d) Usos temporals
     e) Usos provisionals
     3. Usos compatibles són els que es poden simultaniejar i coexistir.
     La llicència municipal es podrà condicionar, a fi que s'estableixin les restriccions necessàries en la intensitat o en la forma de l'ús perquè puguin concórrer en un mateix sòl, edifici o lloc.
     4. Usos condicionants són aquells que per les seves característiques requereixen regulacions específiques de l'entorn.
     5. Usos condicionats són els que precisen de certes limitacions per a ser admesos.
     6. Usos temporals són els establerts per terminis limitats o per temps indeterminat, revocables a voluntat de l'administració en funció dels objectius de l'ordenació urbanística.
     7. Usos provisionals són els que, perquè no necessiten obres o instal·lacions permanents i no dificulten l'execució dels plans, poden autoritzar-se amb caràcter provisional amb els termes disposats per l'article 91.2 del Decret Legislatiu 1/1990 de la refosa.
 
Article 41 
Usos públics, privats i col·lectius
     1. Són usos públics, als efectes d'aquestes Normes els referents als usos o serveis públics prestats per l'administració o per gestió dels particulars sobre béns de domini públic.
     2. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada i que no estan compresos a l'apartat que segueix.
     3. Usos col·lectius són els privats destinats al públic: s'hi accedeix per pertànyer a una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l'abonament d'una quota d'un preu o alguna altra contraprestació.
     4. En els usos públics s'inclouen els realitzats per l'administració en béns de propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol altre tipus d'ocupació.
 
Article 42 
Limitacions als usos i a les activitats a cada tipus de sòl
     A cada categoria i tipus de sòl, els usos i les activitats que s'instal·lin, hauran de donar compliment a la normativa sobre soroll i vibracions, risc d'incendi i explosió, abocament de residus líquids a la xarxa de clavegueram que a aquesta normativa estableix, així com a la legislació vigent.
 
Article 43 
Ús d'habitatge
     1. L'habitatge és l'edifici o part d'un edifici destinat a l'allotjament o residència familiar o bé a col·lectiu similar.
     2. Cada categoria i tipus de sòl que tingui permès aquest ús tindrà fixat, de la mateixa manera, el nombre màxim d'habitatges que s'hi poden construir, ja sigui perquè tingui definida la densitat d'habitatges bruta, ja sigui perquè tingui definit el nombre màxim de forma general.
     3. Cada parcel·la que tingui permès aquest ús, tindrà determinat el nombre màxim d'habitatges que s'hi pot construir, ja sigui perquè tingui definit el nombre màxim d'habitatges per parcel·la: unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar, etc., ja sigui perquè tingui fixada una densitat d'habitatges per parcel·la.
     Si la Norma no determina cap dels dos factors, s'entendrà que el coeficient anterior és el resultat de repartir la densitat bruta d'habitatges per hectàrea pels metres quadrats de sòl per edificar.
     4. L'augment del nombre d'habitatges permesos per edifici tindrà la consideració d'infracció urbanística greu. 
     5. L'ús d'habitatge també es podrà definir com l'ús de vivenda.
 
Article 44 
Ús hoteler
     1. És l'ús que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per temporada, inclosos en el Reial Decret 1634/1983 sobre classificació d'establiments hotelers, que poden ser: hotels, hotels-apartaments, motels i pensions.
 
Article 45 
Ús comercial
     1. Les activitats comercials fan referència a tot allò que ven productes manufacturats a l'engròs o al detall.
     D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses en les agrupacions 61, 63, 64 i 97, exclòs el subgrup 615 que agrupa el comerç i els serveis personals.
     2. L'ús comercial quan doni lloc a una superfície de venda de més de 250 m2, haurà de venir acompanyat per una superfície d'aparcament tan gran o més que la superfície de venda.
     3. A partir de 1000 m2 de superfície de venda, se separarà l'espai d'aparcament i accés per als clients del subministrament.
 
Article 46 
Ús d'oficines i serveis privats
     1. Comprèn les activitats administratives, burocràtiques, financeres, professionals, d'assegurances i similars, que es desenvolupen en locals adients. Aquestes activitats poden ser de caràcter públic o privat.
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses en la divisió 8, les agrupacions 95 i els grups 943, 944, 945 i 946 que incorporen les institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers i altres serveis.
 
Article 47 
Ús de magatzems
     1. És el que correspon a l'activitat pròpia de locals destinats al dipòsit de mercaderies, productes del camp o dedicats a la venda a l'engròs.
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 6 i al grup 744 que componen el comerç a l'engròs i a dipòsits i magatzems de mercaderies.
     3. Els magatzems situats al nucli hauran de preveure una sortida i entrada de vehicles, de manera que l'entrada es pugui fer sense cap tipus de maniobra i tant de cara com d'esquena.
     4. La banda de maniobra per al càlcul de l'amplada de l'entrada serà:
     - Per a furgonetes, una banda definida per dues circumferències de radi 6,50 i 3 metres.
     - Per a camions, la banda definida per dues circumferències de radi 12 i 5 metres.
 
Article 48 
Ús d'indústria
     1. Comprèn les activitats manufactureres i de transformació que per la seva condició necessiten instal·lacions adequades.
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses dintre de les divisions 3, 4 i 5, el grup 244 i els subgrups 243.3, 243.4, 246.5, 247.2, 247.3, 254.2, 255.2 i 255.4, que corresponen a les indústries transformadores de metalls, aliments, tèxtil, cuir, calçat i confecció, fusta i suro, paper, cautxú i plàstic, joguines, instruments, construcció i algunes químiques.
     3. La indústria d'artesania és aquella activitat compatible amb l'habitatge que per les seves característiques no molesti amb despreniments de gasos, pols i olors i que no ocasioni remors ni vibracions que puguin ser causa de molèsties per al veïnat. Inclouen les indústries o tallers que tinguin menys de vuit llocs de treball i motors de potència inferior a 3 Kw. cadascun i una potència contractada a 8 Kw.
     4. L'ús de tallers comprèn aquells que vénen assenyalats en l'agrupació 67 de la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE i que únicament es podran situar en planta baixa quan siguin compatibles amb l'habitatge, donat que no produeixen molèsties amb despreniments de gasos, pols, olors i no ocasionen remors ni vibracions.
     La potència màxima per m2 serà de 0,04 Kw. i la potència màxima per a cada maquinària de 3 Kw.
 
Article 49 
Ús sanitari
     1. És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris, consultes i similars.
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE correspon a les incloses dintre de l'agrupació 94.
     3. L'ús sanitari també inclou les clíniques veterinàries i establiments similars.
 
Article 50 
Ús socio-cultural
     1. Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen relació amb la creació personal i l'art, i les de caràcter religiós.
     S'hi inclouen, per tant, les cases de cultura, centres socials, biblioteques, casinos, sales d'art, sales d'exposicions, etc., així com també les esglésies, temples, capelles, centres parroquials, convents i similars.
     2. Dintre de la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses dintre de l'agrupació 95 i el grup 967.
 
Article 51 
Ús docent
     1. Comprèn els centres dedicats a l'ensenyament pre-escolar, educació general bàsica, batxillerat i formació professional, així com les seves instal·lacions esportives, patis de joc, i edificacions annexes.
     2. Dintre de la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses dintre de l'agrupació 93 sobre educació i investigació.
 
Article 52 
Ús de restauració i espectacles
     1. És el referent a restaurants, bars i establiments de beguda o cafès, amb o sense espectacle, sales de festa i en general totes aquelles activitats que han de complir el Reglament d'espectacles i el que disposa el Decret 287/1990, de 21 novembre, sobre ordenació i classificació dels establiments de restauració.
     2. Dintre de la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a la inclosa als grups 61, 652, 963 i 965.
 
Article 53 
Ús recreatiu
     1. És el referent a les manifestacions comunitàries del lleure i de l'esplai, no comprès en cap altre qualificació.
     2. Dintre de la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 96, exclòs el grup 965.
 
Article 54 
Ús esportiu
     Inclou els locals i edificis condicionats per a la pràctica i l'ensenyament dels exercicis de cultura física i esports.
 
Article 55 
Ús agrícola
     1. Comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp i amb la producció agrícola, en general, les que tenen lloc a l'entorn de les masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres dependències afins.
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 01.
 
Article 56 
Ús pecuari
     1. Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d'animals, ja siguin granges, vivers... No es permet la seva ubicació en àrees obagues o protegides de ventilacions, ni que estiguin situades a menys de 200 m. de les carreteres principals i a menys d'un Km de qualsevol sòl classificat com a urbà, excepte el cas de l'agregat rural que donada la seva especial configuració i la seva impossibilitat de creixement serà una determinació pròpia en cada cas.
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 02.
 
Article 57 
Ús forestal
     1. Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació dels boscos en els casos en què aquesta sigui permesa.
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses en el grup 052.
 
Article 58 
Ús d'activitats extractives
     1. Són totes aquelles que fan referència a l'extracció de terres i àrids, minerals i a l'explotació de pedreres. 
     2. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 21.
 
Article 59 
Ús de càmping, caravaning, acampades i colònies
     1. És el relacionat amb l'acampada temporal de conjunts de tendes desmuntables de materials tèxtils o de vehicles rodats.
     Aquest ús només serà provisional i la seva implantació es farà sempre de la forma més natural possible, i no es permeten grans desmunts ni terraplens ni tallades d'arbres que modifiquin d'alguna manera el paisatge en el qual es troben.
     2. La regulació d'aquestos usos es regirà, a més, per la legislació pròpia de la Generalitat de Catalunya.
     3. Les edificacions seran exclusivament de planta baixa i rebran un tractament formal d'acord amb el caràcter de la zona.
     4. Queden prohibides les construccions fixes per a donar allotjament, així com allotjaments mòbils tipus "Mobil Home" (casa mòbil).
 
Article 60 
Ús de garatge-aparcament
     1. Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics.
     2. El garatge privat és obligat per a tot edifici nou, essent obligatòria una plaça d'aparcament per habitatge.
     Aquest garatge pot ser substituït per places d'aparcament a l'aire lliure de la pròpia parcel·la. En aquest cas , aquestes places comptaran als efectes d'ocupació.
     3. El garatge privat en tot edifici de nova planta o de rehabilitació serà obligat sempre que, tècnicament i per raons d'espai, sigui possible.

Menu

Menú principal