CAPÍTOL IV: INTERVENCIÓ DE LES OBRES I ACTIVITATS

Article 69 
Actes subjectes a llicència 
     1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes als quals es refereix l'article 1 del Reglament de disciplina urbanística que es realitzin en el terme municipal. Així mateix, cal obtenir llicència municipal per a l'obertura de camins i senders, la realització de tallafocs i, en general, per a qualsevol activitat que afecti les característiques naturals del terreny.
     2. En cap cas, la necessitat d'obtenir autoritzacions o concessions d'altres administracions públiques deixarà sense efecte l'exigència de la llicència municipal, de tal manera que sense aquesta no es podrà iniciar obra o activitat, encara que comptés amb aquelles autoritzacions o concessions administratives.
     3. Les llicències tindran caràcter públic, raó per la qual l'expedient que ha donat peu a la seva concessió podrà ser consultat per tothom. L'adjudicatari de la llicència estarà obligat a col·locar al costat de l'obra que executi un cartell indicatiu de la llicència que se li ha concedit, indicant la data d'aquesta, segons el model i les característiques que determini en el seu cas l'Ajuntament.
     4. S'exceptuen de la prèvia llicència municipal:
     a) Les obres d'urbanització quan es realitzin en virtut d'un projecte d'urbanització degudament aprovat i dintre dels terminis fixats.
     b) Totes les obres que s'executin com a compliment d'una ordre municipal i sota la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
 
Article 70 
Actes originats i d'altres administracions públiques
     1. Els actes als quals fa referència l'article anterior, promoguts per òrgans de l'Estat o entitats de dret públic, romandran subjectes igualment a llicència municipal.
     2. En cas d'urgència o d'excepcional interès es tindrà en compte el que disposa l'article 250 de la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i, els articles 8 i 9 del Reglament de disciplina urbanística.
 
Article 71 
Continguts de les llicències
     1. Les llicències municipals autoritzaran a executar algun dels actes assenyalats a l'article 24 d'aquestes Normes, d'acord amb allò que estableix la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i altres lleis, reglaments i els plans, normes i ordenances que estiguin definitivament aprovats.
     2. L'Ajuntament sotmetrà a condició la llicència que otorgui si amb això pot evitar la seva denegació. La condició imposada, una vegada hagi guanyat fermesa, serà exigible igual que el propi contingut de la llicència.
 
Article 72 
Classificació de les obres
     1. Als efectes de l'article 9 del Reglament de serveis de les corporacions locals, es consideraran obres majors les següents:
-les de construcció de tota classe d'edificis de nova planta
-les de reforma de l'estructura d'un edifici
-les que suposin augment o disminució de volum
-les que es realitzin en façana o modifiquin l'aspecte exterior d'aquelles edificacions considerades dintre del pre-catàleg i quan l'esmentada obra es realitzi sobre edificacions en la zona de casc antic o eixample antic i modifiqui substancialment l'aspecte exterior d'aquestes, i sobretot el que fa referència a la composició de forats en façana
-les parcel·lacions de terrenys
-la urbanització de terrenys
-les obres de moviment de terres quan el moviment de terra a realitzar suposi modificacions substancials en la topografia del terreny o quan aquests comportin construccions de murs de contenció per perill d'esllavissament dels terrenys excavats
-les de construcció de pous o captació d'aigua
-les obres d'enderrocament d'edificis existents 
-les actuacions de tallada d'arbres que formin massa arbòria de certa importància
     La resta d'obres i actuacions es consideraran obres menors a efectes de l'esmentat article.
 
Article 73 
Condicions d'urbanització per a les llicències d'edificació
     1. En sòl urbà no es podrà concedir llicència municipal quan el terreny no compleixi alguna d'aquestes condicions:
- Que doni façana a vial públic i aquest sigui obert en tota l'amplada prevista.
- Que compti, com a mínim, amb el servei d'aigua potable, evacuació de residuals, explanació i encintat de voreres i subministrament d'energia elèctrica.
     2. Els terrenys que reuneixin les condicions de l'apartat anterior però que els manqui la pavimentació o l'enllumenat públic, podran obtenir llicència condicionada a allò que estableix l'article 40 del Reglament de planejament. Si el terreny dóna a més d'una via, s'aplicarà el mateix tractament per a totes.
     3. Les fiances que es constitueixin per a garantir els compromisos fets d'acord amb l'apartat anterior podran ser prestades per entitats bancàries o d'assegurances.
     4. Quan en compliment d'aquest article es concedeixi una llicència condicionada a la urbanització, l'eficàcia de la llicència quedarà demorada en tant no es constitueixi la garantia establerta.
 
Article 74 
Repercussió del cost de la urbanització
     1. El propietari que, amb l'objectiu de dotar els seus terrenys dels serveis mínims que s'assenyalen en l'article anterior, urbanitzés una o més vies públiques on tinguessin façana altres propietats, les despeses es repartiran proporcionalment entre tots els propietaris beneficiats, evitant d'aquesta manera un enriquiment injust disconforme amb els deures de l'article 120 de la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, imposa als propietaris de sòl urbà. 
     2. Les despeses d'urbanització, en l'anterior supòsit, es distribuiran entre els propietaris beneficiats, en proporció a la superfície edificable que correspongui a cada finca en aplicació d'aquestes Normes.
     3. Perquè es pugui formular la sol·licitud a la qual es refereix l'apartat 1 d'aquest article, serà necessari que el propietari interessat, abans d'executar l'obra d'urbanització, presenti a l'Ajuntament el projecte corresponent acompanyat d'una memòria on es relacionin: totes les finques que puguin resultar beneficiades per aquestes obres; noms i adreces de llurs propietaris, edificabilitats i proposta de repartiment de les despeses.
     L'Ajuntament, prèvia audiència de 15 dies als interessats, procedirà a aprovar el repartiment.
 
Article 75 
Tràmit i terminis de llicències
     1. S'estableix que els terminis marcats per l'article 249 de la refosa de textos legals són:
     a) Per iniciar les obres s'estableix un termini màxim de sis mesos.
     b) Per acabar-les s'estableix un termini màxim de tres anys.
     2. Per les altres, les llicències es tramitaran segons allò que es disposa a l'article 9 del Reglament de serveis de les corporacions locals i, en el seu cas, segons les normes específiques que disposi l'Ajuntament.
     3. La caducitat i les pròrrogues de les llicències s'ajustaran a allò que s'estableix en la normativa vigent.
     4. En les obres menors es complirà quant a terminis allò que determina l'atorgament de les pròpies llicències.
 
Article 76 
Inspecció
     1. Abans de començar l'execució d'una obra de nova planta, l'Ajuntament haurà d'assenyalar l'alineació, estenent-se a l'efecte la corresponent acta, la qual eximirà el promotor d'aquesta obra de tota la responsabilitat en l'alineació de l'edifici si per a la seva realització s'ha ajustat a l'assenyalada en l'esmentada acta. Aquest assenyalament s'efectuarà prèvia sol·licitud de l'interessat.
     2. Així mateix, l'interessat comunicarà a l'Ajuntament els moments en què l'obra sobrepassi la rasant del carrer i en què assoleixi l'alçada autoritzada amb l'objecte que els serveis tècnics municipals efectuïn les oportunes comprovacions, de les quals s'estendrà la corresponent acta perquè consti el resultat d'aquella comprovació.
     3. Acabades les obres, l'interessat ho comunicarà a l'Ajuntament adjuntant certificació visada del facultatiu director de les obres i la resta de documentació complementària amb objecte de realitzar la inspecció final. En ella es comprovarà si l'interessat s'ha ajustat en la seva realització a la llicència atorgada, i també si s'han reparat tots els mals i perjudicis causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües potables, cables elèctrics i qualsevol altre servei anàleg, així com també de caràcter privat a tercers.
 
Article 77 
Documentació necessària per a sol·licitar llicència municipal
     1. En el cas de considerar-se obra major, la sol·licitud s'acompanyarà de:
- Tres exemplars del projecte redactat per tècnic o tècnics competents.
- Plànol a escala 1/500 detallant la situació dels edificis, fondàries, alçades, etc.
- Plànol d'emplaçament acotat, a escala 1/200, detallant els serveis urbanístics existents en un radi de 50 m.
- Acceptació de la direcció d'obres per part de tècnic competent.
     2. En cas de tractar-se d'obres de reforma, es grafiaran:
- En negre la part que es conservi
- En  groc l'obra o element que desapareix
- En vermell l'obra nova
- S'aportaran fotografies de l’estat inicial en obres que afectin a la façana.
     3. En cas de considerar-se obra menor, la sol·licitud s'acompanyarà de:
- Memòria i pressupost detallat de les obres a fer i materials a utilitzar
- Plànols, croquis i fotografies de l'estat actual. La fotografia serà obligatòria en cas d'obres que afectin a façana.
 
Article 78  
Particularitats de la llicència de parcel·lació
     1. Es subjecta a prèvia llicència de parcel·lació tota partició d'una finca en altres independents.
     2. La documentació que haurà d'acompanyar la sol·licitud serà:
- Memòria justificativa
- Plànol d'emplaçament de la finca referit als plànols de classificació del sòl que formen part d'aquestes Normes a escala 1/500
- Plànol de parcel·lació a escala 1/200
- Compromís de no edificar mentre les parcel·les resultants no tinguin la condició de solar (article 119 de la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, si la finca està classificada com a sòl urbà o sòl urbanitzable.
 
Article 79  
Llicència de tancament de parcel·les
     1. Restarà subjecte a llicència el tancament o clos de les finques. 
     2. Els tancaments es podran executar d'acord amb els acabaments usuals en el municipi, per mitjà de qualsevol mena de materials que no constitueixin un perill per a la seguretat dels veïns, com: filferro d'espí, vidres en el coronament i d'altres anàlegs.
     3. Els tancaments que es realitzin en sòl urbà i urbanitzable amb pla parcial aprovat, hauran de seguir les alineacions previstes per a sòl destinat a edificació privada.
 
Article 80  
Particularitats de la llicència d'enderrocament
     1. Tot enderrocament total o parcial d'un edifici està sotmès a prèvia llicència municipal.
     2. A la sol·licitud s'hauran d'acompanyar:
- Dos exemplars del projecte redactat per tècnic competent.
- Plànol d'emplaçament a escala 1/500.
- Croquis o plànols de plantes, alçats i seccions que permetin apreciar la importància de l'enderrocament, així com fotografies de l'estat actual de l'edifici.
- Memòria i pressupost de les obres.
- Acceptació de la direcció de les obres per tècnic competent.
- Compromís de reposar els serveis urbanístics existents, així com de reparar els danys que es puguin ocasionar en béns de domini públic.
 
Article 81  
Particularitats de la llicència de primera ocupació dels edificis
     1. No es podrà concedir aquesta llicència en cas que l'edifici no s'ajusti al projecte aprovat en el seu dia, ni sense el corresponent certificat de fi d'obres.
     2. Aquesta llicència és imprescindible per al subministrament d'aigua potable i la prestació de qualsevol altre servei municipal, així com també per l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.
     3. Aquesta llicència és independent de la instal·lació i obertura d'activitats mercantils i industrials.
 
Article 82  
Particularitats de la llicència de tala d'arbres
     1. Queda subjecta a llicència la tala d'arbres integrats o no en masses arbòries, excepte les situacions pròpies dels conreus. Tota sol·licitud que es presenti en aquest sentit haurà de justificar el motiu de la tala, i es podrà denegar si no queda plenament justificada la seva necessitat.
     2. Les sol·licituds de llicència d'obra, quan la seva execució comporti la tala d'arbres o la supressió de masses de vegetació, hauran d'indicar-ho expressament, justificant la seva necessitat i les mesures que s'adoptin per a la seva reposició.
     3. En els sòls qualificats de sistemes queda prohibida en tots els supòsits la tala mentre aquests no s'executin.
     4. En el sòl no urbanitzable serà necessària, a més a més, l'autorització de l'organisme que correspongui per a la tala de masses arbòries.
 
Article 83  
Establiment de terminis per a l'edificació dels solars per part de l'Ajuntament
     1. L'Ajuntament podrà aplicar allò previst als articles 223 a 233 (inclusiu) de la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, així com el Reglament d'edificació forçosa i registre municipal de solars, amb l'objectiu d'incentivar el sector de la construcció i d'evitar la retenció especulativa dels solars per part dels seus propietaris.
     2. Amb la finalitat indicada en el punt anterior, l'Ajuntament podrà constituir el registre municipal de solars, previ informe favorable del Consell Executiu de la Generalitat.

Menu

Menú principal