CAPÍTOL V: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REFEREIXEN AL CARRER

Article 23 
Planta baixa d'un edifici referida al carrer
     1. És aquella el paviment de la qual està situat entre 0,6 metres per sobre i 0,6 metres per sota la rasant del carrer, en els punts de major i menor cota.
     2. Si a conseqüència del pendent, hi ha més d'una planta que se situa dintre dels límits anteriorment establerts, s'entendrà per planta baixa, per a cada tram frontal de parcel·la, la de posició inferior.
     3. Si la parcel·la dóna front a dos carrers, la planta baixa es definirà per a cada front com si es tractés de diferents parcel·les, la profunditat de les quals sigui el mig d'illa.     
 
Article 24 
Alçada màxima d'un edifici referida al carrer
     A les zones en què aquests paràmetres vinguin referits al carrer, l'alçada màxima de l'edifici és la que determina l'alçada vertical sobre de la qual únicament hi podrà haver la planta coberta.
 
Article 25 
Alçada reguladora   
     A les zones o sectors que així s'indica, l'alçada reguladora d'un element o de tot l'edifici és aquella que assenyala on s'ha de situar aquest element o l'alçada en què s'ha de coronar un edifici.
 
Article 26  
Regles sobre determinació d’alçades
     1. Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal:
     a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre l'extrem de la façana de cota més alta i el seu centre menor de 0,60 metres, l'alçada reguladora màxima de l'edifici s'amidarà al centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.
  b) Si la diferència de nivells és més de 0,60 metres, l'alçada màxima de l'edifici s'amidarà a partir d'un nivell situat a 0,60 metres per sota de la cota de l'extrem de la línia de façana de més alta cota de carrer.
  c) Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc que a determinats punts de la façana, la rasant de la voravia se situï a més de 1,5 metres per sota d'aquell punt d'aplicació de l'alçada reguladora, la façana s'haurà de dividir en els trams que calguin perquè això no passi. A cadascun dels trams l'alçada reguladora s'haurà d'amidar d'acord amb les regles anteriors, com si cada tram fos façana independent.
     2. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada:
   a) S'aplicaran les condicions del número 1 anterior, però operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si fossin una de sola.
     3. Edificació amb façana enfrontada a dues o més vies que no facin cantonada:
     Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada es regularan, quant a l'alçada, com si es tractés d'edificis independents.
     Si els carrers estan a diferent nivell, el canvi d'alçada màxima es farà en el punt mig de la parcel·la.
 
Article 27 
Regles sobre mitgeres
     Quan a conseqüència de diferents alçades, regulades o altres causes, puguin sortir mitgeres al descobert, s'hauran de donar el tractament de la façana principal.
 
Article 28 
Regles referides a les tanques
     Les tanques de parcel·la que donin a espai públic s'hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants d'aquest, encara que en determinats casos es permetrà de tirar-les enrera, o recular-les en part, amb la finalitat de relacionar més bé l'edificació principal o les edificacions auxiliars amb l'alineació del vial.
     En aquests casos, l'espai intermedi entre edificació i alineació pública s'haurà de mantenir sistematitzat amb jardineria i a compte del propietari del sòl.

Menu

Menú principal