NORMES URBANÍSTIQUES

Article 84 Definició i objecte de les Normes Subsidiàries 1. Les Normes Subsidiàries constitueixen l'instrument d'ordenació integral del territori del terme municipal de l'Aleixar, de conformitat amb allò que disposa l'actual legislació urbanística. 2. Aquestes Normes són el resultat de la revisió ...
Article 89 Règim urbanístic del sòl El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò que s'ha previst a l'article 104 de la refosa de textos legals i a l'article 93 del Reglament de planejament, es defineix a través de: a) La classificació del sòl, la qual estableix com s'exerciran les facultats del ...
CAPÍTOL I. EL PLANEJAMENT DERIVAT Article 92 Normes relatives al planejament derivat 1. Amb l'objecte de completar les determinacions de les Normes Subsidiàries, s'elaboraran segons allò que preveuen la Llei del sòl, el Reglament de planejament urbanístic i aquestes Normes: plans especials i ...
CAPÍTOL I. SISTEMES Article 99 Sistemes de comunicacions viàries. Clau C 1. Formen el sistema de comunicacions totes les vies públiques, les proteccions d'aquestes vies, les àries d'aparcament públic. 2. Les vies del sistema de comunicacions s'executaran d'acord amb allò que s'assenyala en els ...
Subscriure a
Menu

Menú principal