REGULACIÓ D'USOS

Article 39 Classe dels usos A efectes d'aquest Planejament i del que es desplegui, s'estableixen les següents classes d'usos: 1.1. Usos permesos 1.2. Usos prohibits 2.1. Usos públics 2.2. Usos privats 2.3. Usos col·lectius 3.1. Ús d'habitatge 3.2. Ús hoteler 3.3. Ús comercial 3.4. Ús d'oficines 3.5 ...
Article 61 Àmbit d'aplicació 1. Dintre del terme municipal de l'Aleixar s'estableixen les Normes següents sobre els sorolls i vibracions màximes exigibles a cada zona. 2. Queden sotmesos al compliment i l'observància d'aquestes Normes sobre sorolls i vibracions tots els establiments i les ...
Article 66 Definicions, notacions i unitats 1. D'aquestes Normes adopten les definicions, notacions i unitats que figuren a la Norma bàsica de l'edificació "condicions de protecció contra incendis als edificis" ( NBE-CPI-96 ) i el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i ...
Article 69 Actes subjectes a llicència 1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes als quals es refereix l'article 1 del Reglament de disciplina urbanística que es realitzin en el terme municipal. Així mateix, cal obtenir llicència municipal per a l'obertura de camins i senders, ...
Subscriure a
Menu

Menú principal