DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT

Article 1 Coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la 1. És el factor que fixa superfície màxima de sostre edificable d'una parcel·la en relació a la seva superfície. 2. Aquest concepte es correspon amb el d'intensitat neta d'edificació que estableix el text refós de les Lleis urbanístiques de ...
Article 7 Parcel·la urbana 1. És tota porció de sòl urbà, edificable, l'objectiu de la qual és individualitzar l'edificació per unitats constructives. 2. Les parcel·les mínimes, definides a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer constar al Registre de la Propietat. Article 8 Solar ...
Article 10 Alineació del carrer o vial És la línia en planta que estableix al llarg dels carrers els límits entre el sistema de comunicacions i les parcel·les urbanes. Article 11 Rasant del carrer o vial Línia que fixa l'altimetria de l'eix del carrer en tot el seu recorregut.
Article 12 Edificació principal i edificació auxiliar 1. Edificació principal: Part del conjunt que conté l'habitatge o ús principal. Edificació auxiliar: Part del conjunt que conté usos complementaris o auxiliars del principal. La distinció és usual entre l'edifici que conté els habitatges o usos ...
Article 23 Planta baixa d'un edifici referida al carrer 1. És aquella el paviment de la qual està situat entre 0,6 metres per sobre i 0,6 metres per sota la rasant del carrer, en els punts de major i menor cota. 2. Si a conseqüència del pendent, hi ha més d'una planta que se situa dintre dels ...
Article 29 Profunditat edificable, alineació interior d'illa i fons de parcel·la 1. La profunditat edificable és la distància normal a la línia de façana que limita l'edificació per la part posterior i que defineixen l'alineació interior del pati d'illa. 2. La profunditat edificable a cada parcel· ...
Article 31 Regles per a determinar l'ocupació màxima de parcel·la 1. L'ocupació màxima de parcel·la s'amidarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l'edificació, inclosos els cossos sortints, ja siguin de l'edificació principal o de l'auxiliar. 2. Les plantes ...
Subscriure a
Menu

Menú principal