NORMES DE L'ALEIXAR ACTUACIONS EN SÒL URBÀ

UA 1  UNITAT D'ACTUACIÓ   
- Objectiu:  Ampliació equipaments esportius municipals.
- Superfície actuació:   5.175 m2
- Cessions: . . . . . . . . . 3.480 m2.
  Vials: . . . . . . . . . . . .    320 m2.
  Equipaments: . . . . .  3.160 m2.
- Tipus edificatori:
  V.R: en PB + 2PP                             
- Sistema d'actuació per compensació.   
 
UA 2  UNITAT D'ACTUACIÓ   
- Objectiu: Completar un buit urbà entre els carrers Joaquim Mirla i Josep Guardiola
-Superfície actuació: 3.290 m2
- Cessions: 
  Vials: 385 m2
- Tipus edificatori:
    E : en PB + 2PP           
- Sistema d'actuació per compensació.   
 
UA 3  UNITAT D'ACTUACIÓ 3.   
- Objectiu: Ampliació dels carrers dels Masos i el Raval Baix.                    
- Superfície actuació:  1.800 m2
- Sistema d'actuació per compensació o cooperació.
- Cessions:
  Vials: 340 m2
- Tipus edificatori:
  E: en PB + 2 PP     
- Sistema d'actuació per compensació.   

Subscriure a
Menu

Menú principal