TITOL II

Títol Calendari Resum Etiquetes
TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 29/05/2015 Article 89 Règim urbanístic del sòl     El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò que s'ha previst a l'article 104 de la... TITOL II, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal