TÍTOL III: DESPLEGAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

CAPÍTOL I. EL PLANEJAMENT DERIVAT 
 
Article 92 
Normes relatives al planejament derivat
     1. Amb l'objecte de completar les determinacions de les Normes Subsidiàries, s'elaboraran segons allò que preveuen la Llei del sòl, el Reglament de planejament urbanístic i aquestes Normes: plans especials i estudis de detall.
 
Article 93  
Plans especials
     1. Els plans especials, ja siguin redactats voluntàriament o per venir imposats per aquestes Normes, hauran de contenir les determinacions que per aquests preveu la Refosa de textos legals i el Reglament de planejament, així com aquelles disposicions de caràcter general que sobre la matèria es dictin.
     2. Els plans especials tindran per objecte el desenvolupament de les previsions de les Normes Subsidiàries amb la finalitat de :
- Reforma interior en zones del sòl urbà.
- Ordenació i protecció de recintes i edificis de valor arquitectònic, històric i artístic.
- Protecció del paisatge.
- Conservació i protecció del medi rural.
- Ordenació d'àries d'ús específic industrial o agropecuari.
- Qualsevol altra finalitat anàloga.
     3. Els plans especials llevat d'allò previst a l'article 3.2., de la Refosa de textos legals, no podran modificar les Normes Subsidiàries i les seves determinacions, ni modificar la classificació dels sòls, si bé podran imposar limitacions al seu ús.
     4. La tramitació dels plans especials es farà d'acord amb allò que s'assenyala en els articles 60, 61 i 62 del Text refós de les lleis urbanístiques de Catalunya.
 
Article 94 
Estudis de detall
     1. Els estudis de detall hauran de respectar les determinacions fonamentals de les Normes Subsidiàries.
     2. Als efectes d'aplicació dels articles 26 de la refosa de Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i 65 del seu Reglament de planejament, s'entendrà per determinació fonamental de les Normes Subsidiàries l'edificabilitat o volum i usos que, adscrits sobre una zona, sector o bloc de cases, configurin el seu aprofitament urbanístic, així com el règim d'alineacions grafiades i el tipus d'ordenació, considerant-se totes les altres condicions d'ordenació volumètrica (ocupació del sòl i altura) com a secundàries, excepte en els casos en què aquestes Normes Subsidiàries les defineixin d'una manera unívoca (màximes o mínimes) o bé es limitin per condicions d'entorn (predis colindants). En aquest sentit, mai una ordenació volumètrica podrà disminuir les condicions d'assolejament existents abans de les Normes Subsidiàries o estudi de detall.
     3. Les esmentades condicions d'edificabilitat o volum constitueixen uns límits màxims que no poden excedir-se. Malgrat tot, no són obligatoris, excepte quan ho obligui el planejament urbanístic sectorial, podent-se edificar per sota d'aquests límits.
     4. La tramitació dels estudis de detall es farà d'acord amb allò que s'assenyala en l'article 66 del Text refós de les lleis urbanístiques de Catalunya. 
 
Article 95 
Desplegament de les Normes Subsidiàries en el sòl urbà
     1. Les determinacions de les Normes Subsidiàries són d'aplicació immediata i directa a tot el sòl urbà, fins i tot pel que fa als sistemes, amb l'única excepció dels sectors per als quals s'ha previst la redacció d'una unitat d'actuació amb caràcter obligatori.
     2. Es podran formar estudis de detall per a millorar aspectes concrets referents a la fixació d'alineacions de les edificacions o de la volumetria establerta en les Normes Subsidiàries.
     4. En el sòl urbà, les Normes Subsidiàries delimiten unitats d'actuació urbanística, d'acord amb la Refosa dels textos legals i el Reglament de gestió amb l'objecte de desenvolupar les previsions contingudes en els seus plànols d'ordenació. Les unitats previstes en aquestes Normes Subsidiàries s'inclouen en el plànol de sol urbà i en l'annex de les actuacions en sòl urbà.
 
CAPÍTOL II.  GESTIÓ DE PLANEJAMENT
 
Article 96  
Elecció dels sistemes d'actuació
     1. Els plans que es redactin desplegant les Normes Subsidiàries tenen fixat expressament el sistema o sistemes d'actuació per a llur execució entre els previstos en la legislació urbanística.
 
Article 97 
Execució i gestió dels sistemes
     1. Els sòls afectats de sistemes en el sòl urbà seran preferentment de titularitat pública i s'adquiriran per l'Ajuntament mitjançant les formes assenyalades al text refós de les lleis urbanístiques de Catalunya.
     2. Així mateix, els sistemes que no formin part del règim de cessions a què es fa referència en el paràgraf anterior podran adquirir-se per l'Ajuntament per qualsevol forma prevista en dret.
 
Article 98 
Polígon i unitats d'actuació
     1. Les unitats d'actuació en sòl urbà que tenen per objecte desenvolupar les previsions contingudes en el planejament, vénen delimitades per les pròpies Normes Subsidiàries i queden recollides en el plànol de sol urbà i en l'annex de les actuacions en sòl urbà d'aquestes Normes, o bé seran delimitades en els plans especials que es redactin d'acord amb allò que assenyala la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
     2. No obstant el previst a l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà delimitar altres unitats d'actuació urbanística a més a més de les previstes per a portar a terme aspectes puntuals de l'ordenació prevista, prèvia modificació puntual de les Normes.

Menu

Menú principal