Parts d'un molí fariner

Els molins fariners estan constituits per diferents elements, de manera, que tots aquets no tenen perquè ser comuns. Els elements mès usuals que podem trobar-hi son: La part motriu i la transmissió. Les moles, són les peces que fan la feina mès complexa, és una peça circular de pedra que de forma més usual té uns 1.40m de diamatre. El centre de la mola, l'ull de la mola, és foradat. El molí porta dues moles, la mola inferior o mola sotana, fixa; i la mola superior o volandera, mòvil. L'entra i el dosificació del gra.

Caracteristiques dels elements constructius dels molins fariners
Rescloses, poden ser de gran envergadura, de forma semicircular, i normalment amb anclatge amb troncs on s'arreplegen grans pedres planes; material poc resistent, per això han desaparegut se'ls enduïen petites riades. Les basses tenien dues formes mès comuns rectangular i triangular, obra de carreus, la seva resistència es alta, i despres tenim el pou, que eren, rodons amb diametres variables, realitzats en pedre i morter la seva resistència es bona. La construcció general del molí a nivel de l'edifici, es solia fer d'obra de carreus: pedre tallada en forma de paral.lepíped rectangular i amb escaires vius. La raó de l'ús d'aquest: material típic de la zona i resistència front l'erosió de l'aigua.
 

Menu

Menú principal