Ple ordinari a l’Ajuntament el 9 de desembre a les 19.30h

06/12/2021

Ple ordinari a l’Ajuntament el 9 de desembre a les 19.30h

Dijous 9 de desembre, a les 19.30h, està convocat un Ple ordinari a l’Ajuntament de l’Aleixar amb el següent ordre del dia:

Part resolutiva:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 29 de setembre a les 19:30h

2. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari urgent del dia 7 d'octubre a les14:30 h

3. Aprovació, si s'escau, del conveni de delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les multes i sancions de l'ordenança reguladora sobre la convivència ciutadana i el bon ús dels espais públics.

4. Proposta d’acord, s' s'escau, per l’aprovació del compromís d’aportació econòmica de l’Ajuntament per a la restauració de la coberta de l’església parroquial de Sant Martí de l’Aleixar pels exercicis 2022 i 2023.

5. Aprovació, si s'escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de l'Aleixar per regular la delegació a favor de la comarca dels serveis de gestió de residus municipals i serveis addicionals i complementaris al municipi de l'Aleixar.

6. Aprovació, si s'escau, de la proposta de calendari tributari per l'exercici 2022.

7. Proposta d’acord de l’Ajuntament de l’Aleixar d’adhesió a l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2020.02).

8. Proposta aprovació del pressupost per a l'exercici 2022.

9. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

10. Donar compte de l'informe de morositat del 2n trimestre 2021- període mig de pagament.

11. Donar compte l’informe de morositat del 3r trimestre de l’exercici 2021.

Part de control i fiscalització de l'actuació dels òrgans de govern: alcaldia

12. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 255 al núm. 329 de 2021.

13. Activitats de l'alcaldia i de les regidories.

14. Precs i preguntes.

Assumptes sobrevinguts

Menu

Menú principal