Ple de l'Ajuntament de l'Aleixar el dimarts 11 de maig de 2021

07/05/2021

Ple de l'Ajuntament de l'Aleixar el dimarts 11 de maig de 2021

El proper dimarts, 11 de maig, a les 19.30h se celebrarà una nova sessió plenària de l’Ajuntament de l’Aleixar, amb el següent ordre del dia:

Part resolutiva

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta anterior: ple ordinari de 16 de març de 2021

2. Aprovació del conveni de col·laboració per a la realització del programa Treball i Formació 2020

3. Aprovació inicial, si s'escau, de la 2o modificació de crèdit- crèdit extraordinari i suplement de crèdit (obres piscina)

4. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Aleixar per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil

5. Acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

6. Donar compte de l'informe de morositat del 1r trimestre 2021- Període mig de pagament

7. Donar compte de l’auditoria del registre de factures del exercici 2019

8. Donar compte de l'informe resum del control intern exercici 2020

Part de control i fiscalització de l'actuació dels òrgans de govern: Alcaldia

9. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 58 al núm. 115 de 2021

10. Activitats d'Alcaldia i Regidories

11. Precs i preguntes

Documents associats: 
Menu

Menú principal