Obert el termini per participar en la borsa de treball pels casals d’estiu i Nadal

02/06/2020

Obert el termini per participar en la borsa de treball pels casals d’estiu i Nadal

 

L’Ajuntament de l’Aleixar ha obert la convocatòria per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal per cobrir les places de coordinador/a i /o monitor/a dels casals d’estiu i Nadal que organitza l’Ajuntament de l’Aleixar.

Les persones que vulguin formar part de la borsa seran seleccionades per concurs de mèrits, torn lliure, i podran optar a algun dels següents llocs de treball:

 • 1 plaça de coordinador/a amb dedicació completa, categoria C2
 • monitors/es amb dedicació completa i parcial, en funció del número d’infants inscrits i les necessitats del servei; categoria AP.

Les persones que superin el procés selectiu formaran part de la borsa de treball. L’ordre de prioritat en la llista de la borsa dependrà de la puntuació total obtinguda a partir del resultat dels mèrits acreditats i valorats.

A l’hora de contractar la persona coordinadora i/o monitors/es es contactarà amb les persones de la borsa segons l’ordre de la llista. El contacte serà per telèfon i per correu electrònic i s’haurà de respondre en un termini màxim de 24 hores, abans que no passi el torn a la següent persona de la llista.

La borsa tindrà una vigència de 2 anys i per participar-hi s’han de complir els requisits següents:

 • tenir nacionalitat espanyola o la UE (en aquest cas cal acreditar el coneixement del castellà)
 • haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei
 • tenir la titulació següent: a) plaça de coordinador/a: director/a en el lleure infantil i juvenil; b) plaça de monitor/a: monitor/a en el lleure infantil i juvenil
 • no patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions
 • no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques
 • posseir el certificat de nivell C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. Si no es pot acreditar, s’haurà de superar una prova del mateix nivell
 • disposar del certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals d’antecedents penals, document que s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.

Les persones interessades a participar en la borsa han de presentar la documentació següent:

 • el model normalitzar de sol·licitud que s'adjunta degudament emplenat i signat
 • fotocòpia simple del DNI o NIE
 • original o fotocòpia compulsada del nivell català requerit i, en el seu cas, del castellà
 • fotocòpia simple de la titulació requerida, si és el cas currículum vitae
 • fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats

Aquesta documentació s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 22 de juny inclòs.

 

Menu

Menú principal