Oberta la convocatòria de candidatures per ocupar la plaça de jutge/ssa de pau

03/05/2021

Oberta la convocatòria de candidatures per ocupar la plaça de jutge/ssa de pau

L’Ajuntament de l’Aleixar ha obert el període per a l’elecció d’un/a jutge/ssa de pau titular en haver finalitzat el mandat actual de 4 anys. Amb l’anunci publicat el passat 30 d’abril al Butlletí Oficial de Tarragona, s’ha obert oficialment la convocatòria per a la presentació de candidatures per ocupar aquesta plaça.

Qualsevol persona pot ser elegida jutge/ssa de pau sempre que compleixi els requisits següents:

  • Ser espanyol/a
  • Ser major d’edat
  • No estar sotmès/a a cap causa d’incapacitat per a l’exercici de les funcions judicials

Les persones que vulguin presentar la seva candidatura a ser jutge/ssa de pau han de presentar a l’Ajuntament el seu currículum , especificant especialment l’activitat que exerceixen actualment, i justificar que compleix els requisits assenyalats.

El termini per presentar les candidatures finalitza el 21 de maig.

Què és el jutjat de pau i per a què serveix

Actualment a Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. Hi ha un jutjat de pau en tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. El jutjat de pau té competències en els àmbits penal, civil i de registre civil.

Al capdavant hi ha un jutge/ssa de pau elegit per l’Ajuntament per un període de 4 anys, i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per ser jutge/ssa de pau no fa falta tenir llicenciatura en dret. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

Igualment, els jutges/ses de pau son competents, per delegació del jutge/ssa encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions). De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència.

Es pot consultar més informació sobre els jutjats de pau en aquest enllaç.

 

 

 

Menu

Menú principal